ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

 

       
   

Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Room.9:18

 

Aiheisiin 

               
 

Tutkielma ennaltamääräämisestä
Kirjoittanut pastori Sydney Cleveland. Kääntänyt Kalervo

Katso myös Jumalan ennakkotietämys ja pahuuden alkuperä

Määritelmä: Jumala on suvereeni, kukaan ei voi tehdä tyhjäksi Jumalan tahtoa. Siten Jumalan tahto on aina toimeenpantu ihmishistorian tapahtumien kulussa.

Vaikeus: Jos Jumalan ylin valta aina vaatii hänen tahtonsa toimeenpanemista, niin silloin ihmisillä ei ole vapaata valintaa. Siten kaikki pakotetaan mukautumaan Jumalan ylivoimaiseen tahtoon. Esimerkki: Henkilö saattaisi sanoa, "Se onnettomuus maantiellä oli Jumalan tahto.  Jos pysähdyn antamaan ensiapua ja siten estän uhria kuolemasta verenvuotoon, niin minä olen puuttunut Jumalan tahtoon antaa tuon henkilön kuolla."

Tämä päätelmä ei ole johdonmukainen eikä myöskään raamatullinen.

Esimerkki: Toinen henkilö saattaisi sanoa, "Jumala on ennalta määrännyt minut helvettiin. Sen tähden ei minulle ole mitään hyötyä rukoilla, käydä kirkossa, lukea Raamattua ym., sillä  kuinka paljon tahansa minä rakastan ja tottelen Jumalaa, en milloinkaan voi saavuttaa/vastaanottaa pelastusta."

Tämä päätelmä on myös epäjohdonmukainen ja Raamatun vastainen. Se edellyttää Jumalan luoneen pahan, synnin, ja syntiset, ja mielivaltaisesti pakottavan heidät tekemään hänen tahtonsa. Tämä on vastoin Raamattua (katso tutkielmaa Jumalan ennakkotiedosta). Lisäksi Johanneksen 3:16 sanoo: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." Tämä teksti ei sano että "joka on edeltä määrätty häneen uskomaan saisi iankaikkisen elämän". Johanneksen 3:16 jakeessa edellytetään ehdottomasti kykyä vapaasti valita, joko uskoa Kristukseen, tai olla uskomatta häneen.

Sanojen määrittely:

Ennalta määrätty, Ennaltamääräys - Sana "ennaltamääräys" ei esiinny Raamatussa. Kreikkalainen yhdyssana "prohorizo" (johdettu sanoista "pro" tarkoittaen "ennen" ja "horizo tarkoittaen "rajaviiva, raja") tarkoittaa "rajoittaa tai panna rajat ennakolta". Se ei tarkoita pakottamista vastoin jonkun tahtoa. Tämä sana esiintyy vain neljä kertaa kahdessa kohdassa. Siten koko oppi "ennaltamääräämisestä" on rakennettu neljästä tekstistä.

Sanovatko tekstit Jumalan edeltäkäsin määräävän jotkut pelastumaan ja toiset kadotukseen?

 "Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;" -- Room.8:29, VKR 

"mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut." -- Room.8:30, VKR

Mietipä avainsanontoja näissä teksteissä:

"Jotka hän (Jumala) on edeltä tuntenut" - tutkielmassa Jumalan ennakkotietämys opittiin, että Jumala tietää etukäteen mitä kukin ihminen tulevaisuudessa vapaasti valitsee tehdä. Jumalan ennakkotietämys ei aiheuta tai pakota meitä tekemään valintoja vastoin meidän vapaata tahtoa. Kun teksti puhuu noista, jotka Jumala edeltä tunsi, se kertoo meille Jumalan tietäneen etukäteen, että jotkut ihmiset käyttäisivät vapaata valintaansa, ottaisivat Jeesuksen Kristuksen vastaan , ja tulisivat kristityiksi. Jumala ei pakottanut heitä, hän ainoastaan tiesi etukäteen sen mitä he vapaasti valitsisivat tehdä.

"Hän on myös edeltämäärännyt" - Jumala edeltämääräsi, pani etukäteen määrätyt rajat ja rajoitukset jokaiselle, joka valitsee pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta. Mitkä olivat nämä rajat tai rajoitukset jotka Jumala edeltämääräsi? Lue seuraava sanonta.

"Poikansa kuvan kaltaisiksi" - Jumala ei määrännyt ennalta (rajoittanut etukäteen) ketkä pelastettaisiin. Jumala ei mielivaltaisesti, etukäteen valinnut joitakin ihmisiä  pelastumaan vastoin heidän omaa valintaa. Mutta Jumala asetti selvät rajat ja rajoitukset etukäteen jokaiselle, joka on vapaasti valinnut pelastuksen: jokaisen täytyy mukautua Jeesuksen Kristuksen "kuvan kaltaiseksi." Jumala on määrännyt ennakolta, että Jeesus olisi meidän esikuvamme. Jokaisen,  joka valitsee seurata Jeesusta, edellytetään tulevan hänen "kaltaiseksi" kaikissa teoissaan.

"Esikoinen monien veljien joukossa" - Seuraus mukautumisestamme Jeesuksen Kristuksen "kuvan kaltaiseksi" on se, että Jeesus tulee parhaaksi hänen "veljistä", meidän kaikkien yläpuolelle. Aivan kuten me synnintekijät voimme tulla hänen kaltaisekseen ainoastaan uuden luonteemme mielessä, mutta ei meidän elämässämme, samoin synnitön Jeesus voi  olla meidän "veljemme" ainoastaan ihmisyyden merkityksessä (Jumalan ihmiseksi tulemisen vuoksi) , mutta hän ei voi tulla meidän "veljeksemme" synnissä.

"Mutta jotka hän on edeltä määrännyt" - Tämä viittaa takaisin niihin ihmisiin, jotka on mainittu aikaisemmin: jokaiseen ihmiseen, joka on valinnut vastaanottaa  Jeesuksen Kristuksen, ja jolla nyt on  vaatimus mukautua "Poikansa kuvan kaltaiseksi"

"Ne hän on myös kutsunut" - Jokainen henkilö, joka joskus elämässään valitsi ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan, on kutsuttu ("pyydetty") tulemaan "Poikansa kuvan kaltaiseksi".

"Ne hän on myös vanhurskauttanut" - Jokainen ihminen, joka elämänsä aikana valitsi hyväksyä Jeesuksen Kristuksen elämäänsä ei ole vain kutsuttu olemaan "Poikansa kuvan kaltainen," vaan Jumala on myös julistanut, että tämä henkilö on 'Poikansa kuvan kaltainen'. Toisin sanoen, Jumala on tehnyt kunkin kristityn "Poikansa kuvan kaltaiseksi". Jos me olemme valinneet Jeesuksen pelastajaksemme ja herraksemme, niin silloin me olemme "kutsuttu"  Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Vielä tätäkin enemmän, Jumala laillisesti julistaa meidän olevan jo tehty tuohon kaltaisuuteen. Siten, heti kun henkilö ottaa Kristuksen vastaan, niin lopputulos (tekeminen Kristuksen kaltaiseksi) on varma (määrätty ennakolta).

"Ne hän on myös kirkastanut" - Viimeinen seuraus vapaasta valinnastamme vastaanottaa Jeesus pelastajanamme ja herranamme on, että meidät "kutsutaan", "vanhurskautetaan", ja lopuksi "kirkastetaan" (merkitys: "annetaan kirkkaus, kiitettävän/ylistettävän arvoiseksi").

Yhteenveto Roomalaiskirjeen 8:29-30 jakeista

Päinvastoin kuin kertoen meille että Jumala pakottaa ihmiset joko pelastukseen tai kadotukseen, nämä tekstit antavat meille ihanan lupauksen siitä, että Jumala toteuttaa  oikeuden,  vapaan valintamme avulla: "Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä." - Fil.1:6

Seuraavat tekstit jotka käyttävät ilmausta "ennalta määrääminen" kuuluvat: 

"Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan," - Ef.1:4-5, VKR

Mieti avainilmaisuja:

"Hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät" - Paavali kirjoittaa tässä Efeson kristityille. Nämä olivat ihmisiä jotka vapaasti valitsivat tulla kristityiksi, ottamalla vastaan Jeesus, heidän Pelastajana ja Herrana. Jopa ennen maailman luomista Jumala päätti (se on "valitsi"), että jokainen joka on "hänessä" (se on "Kristuksessa," kristitty) omistaisi määrätynlaiset luonteenpiirteet. Lue edelleen huomataksesi mitä nuo luonteenpiirteet ovat.

"Olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään" - Jumala päätti ennen maailman luomista, että jokainen pelastettu ihminen olisi "hänessä" (se on "Kristuksessa"), ja täten olisi "pyhä ja nuhteeton" hänen edessään. Jumala ei valinnut sitä, ketkä nimenomaan pelastettaisiin, vaan hän valitsi sen, millainen lopputulos meidän valinnastamme olisi: me tulisimme olemaan "pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään".

"Rakkaudessa" - Kaikessa Jumalan toiminnassa pelastettuja kohtaan on vaikuttimena rakkaus.

"Edeltäpäin määräten meidät" - Jumala edeltäpäin määräsi (se on "asetti määrätyt rajat ja rajoitukset etukäteen"), että jokainen joka, valitsee pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta, 'on edeltäpäin määrätty Jumalan lapseksi Jeesuksen Kristuksen kautta'.

"Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä" - Meidän lapseksi ottaminen on takuu siitä, että me tulemme vastaanottamaan sen perinnön, jonka Jumala on varannut meille. Jumalan "poikina" meiltä ei voi riistää tuota perintöä. 

"Jeesuksen Kristuksen kautta" - Meidän lapseksi ottaminen keskittyy Jeesukseen Kristukseen. Valitsemalla hänet pelastajaksi ja herraksemme, me astumme Jumalan valtakuntaan "poikina". Koska Jeesus kuoli ristillä, ovat meidän synnit pesty pois, ja me olemme "pyhät ja nuhteettomat" Jumalan edessä.

"Hänen oman tahtonsa ja mielisuosion mukaan" -  Kaikki pelastuksen ehdot ja hyödyt, sen alkusuunnitelmasta  lopulliseen täyttymykseen saakka, ovat sen mukaisesti mitä Jumala on tahtonut  ja hyväksi havainnut  . 

Yhteenveto Efesolaiskirjeen 1:4-5 jakeista

 Päinvastoin kuin kertomalla, että Jumala pakottaa toiset pelastumaan ja toiset kadotukseen, nämä tekstit antavat meille ihanan lupauksen siitä, että meidän valintamme tulla pelastetuksi, tekee meidät pyhiksi ja nuhteettomiksi Jumalan edessä. Meidän valintamme kaikki seuraukset tulevat "hänen armonsa rikkauden mukaan" (Ef.1:7).

Viimeinen Raamatun teksti, joka käyttää ilmaisua "ennalta määrätty" on Efesolaiskirjeen 1:11. Lukekaamme tämä teksti sen yhteydessään:

" 9. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä
10. ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä.
11. Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt - hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti.
12. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.
13. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne.
14. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi.
"-- Ef.1:9-14

Mieti avainlauseita:

"Tahtonsa salaisuuden" - Jumalalla on tahto ja se on tehty tiettäväksi kristityille.

"Kristusta koskevan suunnitelman" - Kristus on keskeinen tosiasia ja henkilö Jumalan tahdossa.  Ei mitään Jumalan tahdosta voida panna täytäntöön ilman toimivaa Jeesuksen Kristuksen myötävaikutusta. Seuraava teksti kertoo meille mikä on Jumalan tahto :

"Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä" - Huomaa, se ei ole Jumalan tahto, että jotkut pelastetaan ja toiset menevät kadotukseen vastoin heidän omaa vapaata tahtoansa. Jumalan tahto on, että Kristus on kaikkien yläpuolella oleva johtaja (katso myös Fil.2:9-11).

"Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan" - Jumalan tarkoitus ei koske vain Jeesusta Kristusta, vaan myös niitä, jotka ovat päättäneet olla "hänessä" (se on; vapaasti valinneet olla kristittyjä). Jumalan valinta on selitetty Ef.1:12 olemisena kristillisellä perusteella  "toivottu" Kristuksessa, ja Ef.1:13, ollen "uskonut" evankeliumin. Siten Jumalan valikoima kristitty on seuraus kristityn vapaasta valinnasta pelastua.

"Niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt" - Jumalan valinta meistä on sopusoinnissa sen kanssa, mitä hänen suunnitelmansa on ennalta määrännyt (se on rajat/rajoitukset, jotka hän asetti etukäteen). Siten se mitä meille tapahtuu, tapahtuu hänen "tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti".

"Me, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen" - Paavali ja Apostolit olivat jo "ennalta saaneet panna toivonsa Kristukseen" siinä mielessä, että he tulivat kristityiksi ennen Efesolaisia. Myöhemmin Efesolaiset kristityt myös panivat "toivonsa Kristukseen". Kukin valitsi vapaasti tulla kristityksi, ja tuli siten sopivaksi Jumalan suunnitelmalle, saattaa heidät yhdenmukaiseksi Jumalan tahdon kanssa: että he ovat "pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään" (Ef.1:4), ja 'otettu ottolapsiksi (Jumalan) poikina' (Ef.1:5)

"Kristukseen tekin nyt uskotte ... pelastuksenne evankeliumin" - Usko Kristukseen ja pelastus Kristuksessa ovat  seuraus vapaasta valinnasta. Tämä vapaaehtoinen valinta on tulos evankeliumin kuulemisesta ja uskomisesta.

"Häneen uskoessanne" - Kaikki riippuu meidän vapaasta valinnastamme uskoa. Sen lopputulos on että meidän "perintömme" on taattu (Ef.1:14).

Yhteenveto Efesolaiskirjeen 1:9-14 jakeista

Nämä jakeet selittävät, että Jumalan vaihtoehto  meidän hyväksi on seurausta meidän valinnasta pelastua. Hänen tahtonsa pannaan täytäntöön meidän elämässä, silloin kun me olemme luovuttaneet oman tahtomme hänelle.

Loppusanat

Kaikki tämä osoittaa sen, että Jumala kunnioittaa hänen luotujensa vapaata tahtoa. Hän ei ennalta määrää joitakin pelastukseen, vastoin heidän omaa tahtoa, eikä määrää ennalta joitakin kadotukseen vastoin heidän omaa tahtoa. Päin vastoin, jokaisessa tapauksessa, me valitsemme oman kohtalomme - ja Jumala vahvistaa valintamme.

Aiheisiin